ProID (solutions by Monet+)

Nástroje a řešení pro bezpečnou digitální identitu a kybernetické zabezpečení zaměstnanců i organizací. Zabýváme se především aplikováním moderní kryptografie a zabezpečením přístupů do firemních systémů, počítačů a aplikací. Naše nástroje chrání již přes 100 000 zaměstnanců. Více na www.proid.cz.

Navštívit web

enovation

Dotace, investiční pobídky, daňové odpočty, veřejné zakázky. Díky více než 90% úspěšnosti schvalování dotací jsme si vybudovali silnou pozici jedničky na trhu a na přípravě některých programů se přímo podílíme.

Navštívit web

BeSecured

Pomáháme chránit vaše informace! S nasazením a řízením bezpečnostních opatření a procesů máme bohaté zkušenosti. Za více než 15 let jsme již zabezpečili informace a data společnostem všech velikostí a zaměření. Od malých rodinných podniků přes státní správu až po nadnárodní́ korporace. Specializujeme se na bezpečnost informací podle ISO 27001, kybernetického zákona, NIS směrnice, dále na bezpečnostní audity a testy, shodu s bezpečnostními standardy a v neposlední řadě vzděláváme a školíme oblast bezpečnosti pro běžné uživatele a budoucí i současné manažery bezpečnosti informací.

Navštívit web

AMSP ČR – Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

AMSP ČR je neziskovou organizací založenou v r. 2001, která reprezentuje a zastupuje zájmy více jak 300.000 malých a středních podniků, živnostníků i jejich profesních spolků. Prostřednictvím akčních nástrojů vytváří nejširší informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis v rozhodujících segmentech malého a středního podnikání. Je součástí oficiálních připomínkových míst k nové legislativě. Umí konzultovat podnikatelský problém do 48 h a nebojí se otevírat problematická témata ve státní sféře i v médiích. Členskou základnu tvoří jak kolektivní členové (asociace, profesní spolky, cechy, svazy, sdružení, klastry), tak individuální firmy a živnostníci, dále členové pracovních platforem, čestní členové a projektoví členové. Více informací naleznete zde: www.amsp.cz

Navštívit web

Časopis IT Systems

Časopis IT Systems, který je mediálním partnerem konference, se věnuje ICT řešením v podnicích a organizacích všech odvětví. Oslovuje čtenáře, kteří chtějí mít přehled o aktuálních trendech a nabídce v oblasti podnikových aplikací a služeb. Každé vydání doplňují specializované přílohy a obsah časopisu je provázán s řadou elektronických médií. Časopis IT Systems vychází jak v tištěné podobě, tak i digitálně ve formátu PDF.

Navštívit web

Vše o průmyslu

Multikanálový projekt společnosti Trade Media International si klade za cíl osvětu s tématy modernizace tuzemského průmyslu. Od automatizace, přes robotizaci a digitalizaci na svých webových stránkách, tištěných časopisech, konferencích i podcastech mapuje příležitosti zvyšování konkurenceschopnosti ve výrobě. Svými projekty propojuje manažery v průmyslových společnostech s technologickými lídry. Vše o průmyslu, název mluví za vše. Více na www.vseoprumyslu.cz.

Navštívit web

Kybez

KYBEZ je platforma pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývajících se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany. Informace jsou párou tohoto století. Jsou a budou běžnou součástí života. Více na www.kybez.cz .

Navštívit web

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR)

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 123 členů přidružených. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí. SOVAK ČR je řádným členem EurEau a začleněným společenstvem Hospodářské komory ČR.

Navštívit web

SWS a. s.

SWS a. s. je distribuční společností zabývající se nákupem a prodejem informačních a komunikačních technologií, spotřební elektroniky a digitální techniky. Svým obchodním partnerům poskytuje široké portfolio hardwarových a softwarových produktů od více než 250 výrobců. Při obchodování vždy klade důraz na dlouhodobé vztahy s obchodními partnery.

Navštívit web

Český institut manažerů informační bezpečnosti

ČIMIB je profesní sdružení, které si klade za cíl sdružovat odborníky z oblasti informační bezpečnosti. Historie sahá do roku 2007, kdy byl ČIMIB založen. Od té doby jsme realizovali několik úspěšných konferencí a stali jsme se uznávaným sdružením v oblasti kybernetické bezpečnosti. Členskou základnu tvoří přes 100 odborníků z více jak 80-ti institucí. Jedná se převážně o subjekty státní správy, utility, finanční instituce, komerční subjekty a technologické dodavatele.

Navštívit web

Portál ISVS.CZ

Zpravodajství ISVS.CZ zveřejňuje a na jedno místo soustředí aktuální nejvýznamnější informace z oblasti Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS) a eGovernmentu. Zpravodajství ISVS.CZ je provozováno od roku 2000 jako nezávislý projekt a jeho hlavním cílem je pomoci reformě veřejné správy a rozvoji eGovernmentu.

Navštívit web

Sdružení pro dopravní telematiku

Základním posláním Sdružení pro dopravní telematiku je aktivní a koordinovanou činností docílit urychleného rozvoje oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy, a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství a členům sdružení.

Navštívit web

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

AVDZP je největší českou asociací v oblasti zdravotnického průmyslu a služeb sdružující více jak stovku výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Hlavním posláním Asociace je podpora svých členů a vytváření co nejlepších podmínek pro jejich podnikání. AVDZP je respektovaným profesním a stavovským sdružením hájícím zájmy svých členů ve všech hlavních oblastech pro zajištění jejich prosperity, od legislativní a proexportní podpory až po podporu výzkumu a vývoje, odborného vzdělávání a dalších stěžejních oblastí.

Navštívit web

Technologická platforma komunikačních nástrojů a IoT

Asociace CTIT vznikla v návaznosti na požadavky trhu a komerčních výzkumných podniků. Zprostředkovává oborové znalosti formou pořádání konferencí, přednášek, vlastní publikační činností a shromažďováním a zpracováváním literatury. Poskytuje odborná stanoviska a poradentsví v oblasti digitalizace a FinTech.

Navštívit web

Česká bioplynová asociace (CzBA)

Česká bioplynová asociace (CzBA) byla založena v lednu 2007 s posláním stát se národní technologickou platformou pro oblast výroby a využití bioplynu. CzBA nyní sdružuje více než 100 členů včetně předních vědeckovýzkumných institucí, dodavatelů a výrobců technologií, provozovatelů bioplynových stanic a dalších expertů nejen z České republiky.

Navštívit web

Asociace českých a moravských nemocnic

Asociace českých a moravských nemocnic vznikla v roce 1991 pod názvem Asociace nemocnic středního a malého typu ČR. Od roku 1995 existuje pod současným názvem jako zájmové sdružení 122 nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. S cílem hájit a prosazovat zájmy svých členů zastupuje nemocnice krajů, měst i soukromé nemocnice.

Navštívit web

Bezpečnostně technologický klastr, z. s.

Bezpečnostně technologický klastr svými aktivitami již více než 10 let podporuje posilování bezpečnosti napříč nejrůznějšími obory a to nejen v průmyslové sféře. Za podpory z dotačních zdrojů zdárně realizoval investiční a výzkumně-vývojové projekty v sumární výši okolo 90 mil. Kč, měkké projekty pak ve výši zhruba 10 mil. Kč. Svým členům napomáhá k rozvoji realizací výzkumně-vývojových projektů, budováním sdílené infrastruktury, vzděláváním v oblastech bezpečnosti či vzděláváním zaměstnanců členů v měkkých dovednostech. Komerčními aktivitami klastru jsou analýzy, studie a poradenství v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, ochrany veřejného zdraví, ochrany osob a majetku, ochraně životního prostředí a ekologie a dalších oblastech napříč pracovními skupinami klastru. Klastr rovněž pro své členy monitoruje nové dotační možnosti a podílí se na společných projektových aktivitách svých členů.

Navštívit web

ACRI – Asociace podniků železničního průmyslu

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE – Evropské asociace železničního průmyslu.
ACRI reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 20 000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat 78 miliard Kč z toho export 50 % a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR.

Navštívit web

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací sdružující zaměstnavatele v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie a tepla a souvisejících oborech, jakož i jiné právnické osoby podnikající v odvětví energetiky, a odborné školy zaměřené na energetiku. ČSZE je spolkem ve smyslu příslušných právních předpisů. Svaz rozvíjí svoji činnost a působení na území ČR a zájmově spolupracuje s obdobnými organizacemi mimo území ČR. Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, chránit je, jakož i chránit zájmy a dobré jméno Svazu a jeho členů.

Navštívit web

ČESKÁ ASOCIACE BEZPEČNOSTNÍCH MANAŽERŮ

Hlavním cílem ČABM je sdružovat manažery a specialisty, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací, být jejich poradcem a zástupcem jich samotných při přenášení podnětů do státních či jiných orgánů ovlivňující trend bezpečnosti. ČABM pořádá bezpečnostní konference, semináře, workshopy a podílí se na tvorbě norem v oblasti bezpečnosti.

Navštívit web

ASOCIACE PRO AKUMULACI ENERGIE (AKU-BAT CZ)

AKU-BAT CZ, z.s. je asociace sdružující nejvýznamnější subjekty aktivní v oblasti akumulace energie. Rozmanitost členské základny spolku předurčuje náš komplexní pohled na akumulaci jako celek. Členy naší asociace jsou nadnárodní energetické firmy, mezinárodní i tuzemští výrobci baterií, nejvýznamnější hráči na poli obnovitelných zdrojů energie, renomované bankovní domy, univerzity a výzkumné instituce, asociace, průmyslové podniky, energetické poradenské společnosti a právní firmy. Jsme zakládajícím členem Svazu moderní energetiky, jehož je Jan Fousek (ředitel AKU-BAT CZ) členem představenstva.

Navštívit web

Asociace pro elektronickou komerci (APEK)

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je sdružením více než 600 firem, podnikatelů a odborníků v elektronickém obchodu. Asociace byla založena v roce 1998 jako nezávislá organizace, která podporuje rozvoj elektronického obchodu v České republice. Mezi členy APEKu patří největší české internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce. APEK zastupuje e-commerce trh při komunikaci s médii a státní správou. Svým členům poskytuje podporu formou právních informací, seminářů, studií, networkingu a poradenství.

Navštívit web

Moravský letecký klastr

Moravský letecký klastr byl založen v roce 2010 a je sdružením českých leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenční letecký průmysl. Klastr tvoří přes 60 průmyslových společností, středních odborných škol a technických univerzit. Vizí, kterou se MLK snaží naplnit, je spojení výrobních, vývojových a výzkumných aktivit jednotlivých členů a utvoření komplexní nabídky pro spolupráci. MLK podporuje rozvoj letectví v České republice a snaží se dostat firmy do povědomí jak na národním, tak mezinárodním trhu.

Navštívit web