Zjistěte vše o nové směrnici EU, kterou bude muset splnit více než 6 000 českých firem

Bezplatná konference, která vám pomůže zorientovat v nové evropské legislativě týkající se kybernetické bezpečnosti.

Videozáznam a prezentace zdarma

Po vyplnění formuláře vám zašleme zdarma všechny výstupy z proběhlé konference.

Formát konference

 • Akce je virtuální a bude přenášena formou online streamu.
 • Adresa a materiály k akci vám budou doručeny na e-mail.
 • Kapacita akce není omezena. Registrace i účast jsou zdarma.
 • V průběhu konference můžete formou chatu pokládat dotazy.
 • Pokud vás zajímá konkrétní téma, můžete jej napsat při registraci.

NIS 2 pro vyšší kybernetickou bezpečnost

Již brzy vstoupí v platnost nová celoevropská strategie kybernetické bezpečnosti, známá jako směrnice NIS 2. Ta bude mít zásadní dopad na fungování tisíců českých firem a organizací. Zavádí totiž řadu pravidel pro zajištění bezpečnosti jejich kyberprostoru proti hackerským útokům.

Maximální výše pokuty za nedodržení směrnice je 10 000 000 Kč, nebo 2 % z celkového celosvětového ročního obratu společnosti. Připravte se včas a registrujte se na bezplatnou konferenci.

Program a témata

 • 9:00 – 9:15 | Úvodní slovo, zahájení
 • 9:15 – 9:45 | Podrobné představení směrnice NIS 2, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
 • 9:45 – 10:15 | Informační bezpečnost dle normy ISO 27001, BeSecured
 • 10:15 – 10:45 | Kyberbezpečnost v praxi, ProID
 • 10:45 – 11:15 | Jak probíhá ransomware útok, Alinet CZ
 • 11:15 – 11:45 | Přehled dotačních titulů pro financování kybernetického zabezpečení, enovation
 • 11:45 – 12:00 | Panelová diskuze, závěr

Závěrečné losování

Na konci akce vylosujeme ze všech účastníků výherce mobilního telefonu iPhone.

Směrnice NIS 2 v otázkách a odpovědích

Zjistěte vše o nové legislativě EU pro kyberbezpečnost a co znamená pro vaši organizaci

Nová směrnice má v celé EU vyřešit tyto hlavní problémy:

 • Nedostatečnou míru kybernetického zabezpečení podniků a institucí působících v EU
 • Vyrovnat rozdíly v odolnosti mezi jednotlivými členskými státy a odvětvími
 • Zavedení jednotné strategie členských států proti nejvýznamnějším hrozbám a problémům
 • Umožnění společné reakce na případné krize

Směrnice je navržena tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí všech odvětví a služeb, které mají zásadní význam pro klíčové společenské a hospodářské činnosti v rámci vnitřního trhu EU. Dělí se do dvou kategorií.

Subjekty zásadního významu:

 • energetika (elektřina, dálkové vytápění a chlazení, ropa, plyn a vodík)
 • doprava (letecká, železniční, vodní a silniční)
 • bankovnictví a infrastruktury finančních trhů
 • zdravotnictví a výroba farmaceutických výrobků včetně očkovacích látek a kritických zdravotnických prostředků
  pitná voda a odpadní vody
 • digitální infrastruktura, výměnné uzly internetu, poskytovatelé služeb DNS, registry internetových domén nejvyšší úrovně (TLD)
 • poskytovatelé služeb cloud computingu, poskytovatelé služeb datových center, sítě pro doručování obsahu
 • poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru a veřejné sítě elektronických komunikací a služby elektronických komunikací
 • veřejná správa
 • vesmír

Důležité subjekty:

 • poštovní a kurýrní služby
 • nakládání s odpady, chemické látky
 • potraviny
 • výroba jiných zdravotnických prostředků, počítačů a elektroniky, strojního zařízení a motorových vozidel
 • digitální poskytovatelé (internetová tržiště, internetové vyhledávače a platformy služeb sociálních sítí)

Tedy většina komerčních subjektů!

Směrnice se vztahuje na všechna rizika. Zahrnuje přírodní katastrofy, rizika způsobená člověkem včetně nehod, teroristických útoků, trestné činy a ohrožení veřejného zdraví.

Informování subjektů bude kombinací obecné informační kampaně a cíleného oslovování Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Vybrané subjekty budou povinny provádět vlastní posouzení rizik. Toto posouzení musí zohlednit jak výsledky posouzení rizik na vnitrostátní úrovni, tak místní podmínky a specifika. Na tomto základě pak přijmou technická a organizační opatření ke zvýšení své odolnosti. Rovněž budou příslušným orgánům poskytovat informace o všech incidentech a možných incidentech.

Konkrétně se jedná o:

 • analýzu rizik a politiku bezpečnosti informačních systémů
 • řešení incidentů (prevence a odhalování incidentů a reakce na ně)
 • řízení kontinuity provozu a krizové řízení
 • zabezpečení dodavatelského řetězce včetně bezpečnostních aspektů týkajících se vztahů mezi každým subjektem a jeho dodavateli nebo poskytovateli služeb, jako jsou poskytovatelé služeb ukládání a zpracování dat nebo řízených bezpečnostních služeb
 • zabezpečení pořizování, vývoje a údržby sítě a informačních systémů, včetně zveřejňování informací o zranitelnostech a jejich řešení
 • politiky a postupy (testování a audit) za účelem posouzení účelnosti opatření k řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • používání kryptografie a šifrování

Vhodnou cestou je implementace certifikovaných nástrojů pro bezpečnou, dvoufaktorovou autentizaci do počítačů, systémů a firemních aplikací (definuje Zákon o kybernetické bezpečnosti), které umožňují i kvalifikovaný elektronický podpis (dle evropského nařízení eIDAS) a pokročilé kryptografické operace s odesílanými daty.

Více o kryptografických nástrojích

Za nedodržení pravidel stanovených směrnicí (zejm. přijetí opatření k řízení bezpečnostních rizik a plnění oznamovací povinnosti) hrozí pokuta, jejíž maximální výše začíná na částce 10 000 000 Kč (nebo 2 % z celkového celosvětového ročního obratu podniku v předchozím rozpočtovém roce – podle toho, co je vyšší).

Směrnice zavazuje státy stanovit tento minimální strop, nebo jej mít vyšší.

 • Nová směrnice podstatně rozšiřuje okruh institucí, které ji budou muset povinně splnit
 • To znamená, že rozšiřuje oblast působnosti stávající směrnice tím, že doplňuje nová odvětví podle jejich významu pro hospodářství a společnost, a zavádí jasný limit pro velikost
 • Do oblasti působnosti směrnice NIS 2 budou zahrnuty všechny střední a velké společnosti ve vybraných odvětvích
 • Pro společnosti zpřísňuje a zefektivňuje požadavky na bezpečnost a podávání zpráv
 • Zavádí přísnější opatření dohledu pro vnitrostátní orgány a přísnější požadavky na vymáhání

Podrobný program

Středa 14. září 2022
8:50-9:00 Zahájení streamu

9:00 – 9:15 | Úvodní slovo, zahájení

Ivo Vrána
ProID (MONET+)
Přivítání účastníků a úvodní slovo o projektu, organizační informace.

BIO Ivo Vrána

Ivo Vrána, Product Marketing Manager | ProID (Monet+)

Ivo Vrána se dlouhodobě zabývá propagací témat a produktů, souvisejících s kybernetickou bezpečností, digitální identitou a aplikovanou kryptografií. Zaměřuje se na segment zaměstnanecké identity (Workforce Identity) a nástroje pro bezpečné, vícefaktorové přihlášení do firemních systémů a cloudů.

9:15 – 9:45 | Podrobné představení směrnice NIS 2

Vladěna Sasková
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
Představení nové směrnice NIS 2 a povinností z ní vyplývajících. Jaké organizace pod ní spadají, co mají očekávat a jak se mají připravit.

BIO Vladěna Sasková

Vladěna Sasková | NÚKIB

Právník na odboru regulace NÚKIB, kde se spolu s kolegy věnuje určování povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti, poskytování metodické pomoci při výkladu zákona a při zavádění bezpečnostních standardů do praxe a přípravě právních předpisů regulujících oblast kybernetické bezpečnosti.

9:45 – 10:15 | Informační bezpečnost dle normy ISO 27001

Radim Trávníček
BeSecured
Rodina norem ISO 27001 a jejich využití z pohledu informační bezpečnosti. Tvorba efektivní bezpečnostní politiky, zvládnutí analýzy rizik a její zavedení v praxi.

BIO Radim Trávníček

Radim Trávníček (Information Security Specialista | Cofounder @ BeSecured)

Bezpečnostní specialista s mnoholetými zkušenostmi v roli školitele, bezpečnostního manažera, manažera ISMS, CISO, Lead auditora ISMS, specialisty na bezpečnostní rizika a Business Continuity manažera. Během svých projektů klientům pomáhal zavést a řídit různorodé bezpečnostní nařízení a standardy, jako je např. TISAX, GDPR, ISO 27001 ISMS, ISO 22301 BCMS, Kybernetický zákon, CMMC, HIPAA nebo PCI DSS. A to v prostředí korporací, středních a malých společností, ale také v subjektech státní správy.

10:15 – 10:45 | Kyberbezpečnost a zavedení kryptografie v praxi

David Říhošek
ProID (MONET+)
Nejčastější chyby v zabezpečení kyberprostoru organizací. Příklady z praxe a projektů uvnitř soukromých firem i povinných subjektů.

BIO David Řihošek

David Řihošek, Project Manager | ProID (Monet+)

Bezpečnostní specialista s mnoholetými zkušenostmi v implementaci kryptografických prostředků uvnitř organizací z oblasti státní správy, zdravotnictví a výrobních firem. Specializuje se na výstavbu PKI infrastruktury, systémy digitálních klíčů a certifikační autority.

10:45 – 11:15 | Jak probíhá ransomware útok

Jakub Alimov
Alinet CZ
Jak si útočníci vybírají svoji oběť. Jak útok skutečně probíhá. Reálné příběhy z ransomware útoků, jejich vyšetřování a také, jak se proti nim efektivně bránit.

BIO Jakub Alimov

Jakub Alimov, CEH, CHFI | Alinet CZ s.r.o.

Pracuje jako security konzultant a ransomware hunter ve společnosti Alinet CZ s.r.o. Má více než 13 let zkušeností s kybernetickou bezpečností a řešil desítky ransomware útoků. Jeho hlavním zaměřením jsou právě ransomware útoky, penetrační testy a bezpečnostní audity v komplexních prostředích středních firem a rozsáhlých korporacích. Vede incident response team a bádá na poli kybernetických útoků.

11:15 – 11:45 | Přehled dotačních titulů pro financování kybernetického zabezpečení

Marek Vaculík
enovation
Přehled dotačních titulů EU (stávajících i plánovaných), které je možné využít při řešení kybernetického zabezpečení uvnitř firem a úřadů.

BIO Marek Vaculík

Mgr. Marek Vaculík, Ph.D., Dotační specialista | enovation

Marek má 11 let zkušeností s přípravou, administrací a řízením dotačních a výzkumných projektů. Během své profesní kariery se podílel na přípravě a realizaci více než 30 projektů spolufinancovaných z řady operačních programů strukturálních fondů. Působí také jako hodnotitel projektových záměrů v OP VVV, TAČR a ITI Olomoucké aglomerace a aktuálně v enovation vede tým odborníků zaměřených na digitalizaci, konektivitu a technologie.

11:45-12:00 Závěrečná diskuze

Na konci konference vylosujeme z účastníků výherce mobilního telefonu iPhone.

Všem registrovaným zašleme prezentace z konference a další potřebné materiály.

Zjistěte svůj Security index

Otestujte úroveň zabezpečení svého úřadu či firmy v našem unikátním online testu.
Zjistěte možná ohrožení a způsoby, jak jim zabránit.

Začít online test

Materiály ke stažení