ProID (solutions by Monet+)

Nástroje a riešenia pre bezpečnú digitálnu identitu a kybernetické zabezpečenie zamestnancov aj organizácií. Zaoberáme sa predovšetkým aplikovaním modernej kryptografia a zabezpečením prístupov do firemných systémov, počítačov a aplikácií. Naše nástroje chránia už vyše 100 000 zamestnancov. Viac na www.proid.sk.

Navštívit web

Asociácia nemocníc Slovenska

Asociácia nemocníc Slovenska (ďalej ANS) je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením právnických osôb, lôžkových prípadne iných zdravotníckych zariadení s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ktoré vzniklo na podnet riaditeľov nemocníc v roku 1991 a v súčasnosti združuje 79 zdravotníckych zariadení. Poslaním ANS je združovať zdravotnícke zariadenia na území Slovenskej republiky za účelom spoločného postupu pri riešení ich problematiky v oblasti ekonomickej, legislatívnej, zamestnávateľskej a odbornej.

Navštívit web

Zväz obchodu Slovenskej republiky

Zväz obchodu Slovenskej republiky je nezávislá, dobrovoľná, stavovská, nepolitická organizácia zastupujúca záujmy svojich členov z oblasti obchodu ZO SR, ktorá poskytuje ochranu oprávnených záujmov a potrieb podnikateľských subjektov, aktívnu účasť na legislatívnom procese, informovanie a poradenstvo k aktuálnym problémom obchodníkov, účasť na kolektívnych vyjednávaniach, bezplatné vzdelávanie pre obchodníkov – podnikateľov a ich zamestnancov, k uplatňovaniu nových právnych predpisov.

V súčasnom období má Zväz obchodu SR 89 členov, a to nielen z oblasti obchodu a služieb, ale jeho členská základňa sa rozširuje aj o členov z oblasti výroby, akademickej obce a školstva. Úzko kooperuje s ostatnými zamestnávateľskými zväzmi, profesijnými a branžovými združeniami podnikateľských subjektov, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva s cieľom zvýšenia podielu odbytu domácich poľnohospodárskych a potravinárskych komodít v ponuke na vnútornom trhu SR.

Navštívit web