Virtuální konference

Směrnice NIS 2 a nová legislativa:

Procesy, nástroje a technologie

Středa 18. září 2024, od 9:00 do 12:30

Registrovat

Páté pokračování bezplatné virtuální konference k nové směrnici EU a Zákona o kybernetické bezpečnosti, které bude muset splnit více než 6.000 českých a 3.000 slovenských organizací.

Největší online event na téma kybernetické bezpečnosti organizací a praktického řešení nové povinné legislativy (NIS 2, ZKB a eIDAS 2). Předchozích akcí se zúčastnilo více než 10.000 registrovaných diváků.

Bezplatná registrace

Pro registraci a následný přístup k přenosu a všem podkladům vyplňte prosím formulář.

  Obor vaší organizace*

  Které téma vás nejvíce zajímá?

  Vyplněním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Diskutovaná témata

  (Program bude upřesněn)

  • Aktuální stav nového zákona a prováděcích vyhlášek
  • Praktické řešení NIS 2 z pohledu interních procesů
  • Správný postup implementace kybernetické bezpečnosti 
  • Zavádění digitální identity zaměstnanců a šifrování
  • Ochrana proti ransomware útokům a jejich řešení
  • Bezpečná práce s dokumenty, zálohování a bezpečnost dat 
  • Fyzická bezpečnost organizací

  Formát konference

  • Akce bude přenášena pouze formou online streamu.
  • Bližší zájem o konkrétní téma napište při registraci.
  • Odkaz vám bude doručen na e-mail po vyplnění formuláře.
  • Na akci bude možné pokládat dotazy formou chatu

  Závěrečné losování

  Na konci konference vylosujeme z účastníků jednoho výherce RC modelu písečné Buggy 4×4.

  Fotografie z předchozích konferencí

  Směrnice NIS 2 v otázkách a odpovědích

  Zjistěte vše o nové legislativě EU pro kyberbezpečnost a co znamená pro vaši organizaci

  Nová směrnice má v celé EU vyřešit tyto hlavní problémy:

  Nedostatečnou míru kybernetického zabezpečení podniků a institucí působících v EU
  Vyrovnat rozdíly v odolnosti mezi jednotlivými členskými státy a odvětvími
  Zavedení jednotné strategie členských států proti nejvýznamnějším hrozbám a problémům
  Umožnění společné reakce na případné krize

  Směrnice je navržena tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí všech odvětví a služeb, které mají zásadní význam pro klíčové společenské a hospodářské činnosti v rámci vnitřního trhu EU. Dělí se do dvou kategorií.

  Subjekty zásadního významu:
  energetika (elektřina, dálkové vytápění a chlazení, ropa, plyn a vodík)
  doprava (letecká, železniční, vodní a silniční)
  bankovnictví a infrastruktury finančních trhů
  zdravotnictví a výroba farmaceutických výrobků včetně očkovacích látek a kritických zdravotnických prostředků
  pitná voda a odpadní vody
  digitální infrastruktura, výměnné uzly internetu, poskytovatelé služeb DNS, registry internetových domén nejvyšší úrovně (TLD)
  poskytovatelé služeb cloud computingu, poskytovatelé služeb datových center, sítě pro doručování obsahu
  poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru a veřejné sítě elektronických komunikací a služby elektronických komunikací
  veřejná správa
  vesmír
  Důležité subjekty:
  poštovní a kurýrní služby
  nakládání s odpady, chemické látky
  potraviny
  výroba jiných zdravotnických prostředků, počítačů a elektroniky, strojního zařízení a motorových vozidel
  digitální poskytovatelé (internetová tržiště, internetové vyhledávače a platformy služeb sociálních sítí)
  Tedy většina komerčních subjektů!

  Směrnice se vztahuje na všechna rizika. Zahrnuje přírodní katastrofy, rizika způsobená člověkem včetně nehod, teroristických útoků, trestné činy a ohrožení veřejného zdraví.

  Informování subjektů bude kombinací obecné informační kampaně a cíleného oslovování Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

  Vybrané subjekty budou povinny provádět vlastní posouzení rizik. Toto posouzení musí zohlednit jak výsledky posouzení rizik na vnitrostátní úrovni, tak místní podmínky a specifika. Na tomto základě pak přijmou technická a organizační opatření ke zvýšení své odolnosti. Rovněž budou příslušným orgánům poskytovat informace o všech incidentech a možných incidentech.

  Konkrétně se jedná o:
  analýzu rizik a politiku bezpečnosti informačních systémů
  řešení incidentů (prevence a odhalování incidentů a reakce na ně)
  řízení kontinuity provozu a krizové řízení
  zabezpečení dodavatelského řetězce včetně bezpečnostních aspektů týkajících se vztahů mezi každým subjektem a jeho dodavateli nebo poskytovateli služeb, jako jsou poskytovatelé služeb ukládání a zpracování dat nebo řízených bezpečnostních služeb
  zabezpečení pořizování, vývoje a údržby sítě a informačních systémů, včetně zveřejňování informací o zranitelnostech a jejich řešení
  politiky a postupy (testování a audit) za účelem posouzení účelnosti opatření k řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti
  používání kryptografie a šifrování

  Vhodnou cestou je implementace certifikovaných nástrojů pro bezpečnou, dvoufaktorovou autentizaci do počítačů, systémů a firemních aplikací (definuje Zákon o kybernetické bezpečnosti), které umožňují i kvalifikovaný elektronický podpis (dle evropského nařízení eIDAS) a pokročilé kryptografické operace s odesílanými daty.

  Více o kryptografických nástrojích

  Za nedodržení pravidel stanovených směrnicí (zejm. přijetí opatření k řízení bezpečnostních rizik a plnění oznamovací povinnosti) hrozí pokuta, jejíž maximální výše začíná na částce 10 000 000 Kč (nebo 2 % z celkového celosvětového ročního obratu podniku v předchozím rozpočtovém roce – podle toho, co je vyšší).

  Směrnice zavazuje státy stanovit tento minimální strop, nebo jej mít vyšší.

  Nová směrnice podstatně rozšiřuje okruh institucí, které ji budou muset povinně splnit
  To znamená, že rozšiřuje oblast působnosti stávající směrnice tím, že doplňuje nová odvětví podle jejich významu pro hospodářství a společnost, a zavádí jasný limit pro velikost
  Do oblasti působnosti směrnice NIS 2 budou zahrnuty všechny střední a velké společnosti ve vybraných odvětvích
  Pro společnosti zpřísňuje a zefektivňuje požadavky na bezpečnost a podávání zpráv
  Zavádí přísnější opatření dohledu pro vnitrostátní orgány a přísnější požadavky na vymáhání

  Praktické řešení NIS 2

  Pomůžeme vám zavést řízení bezpečnosti (ISMS) pro NIS 2, nastavit procesy i technologie. Rychle a komplexně.

  Materiály ke stažení

  Partneři a podpora projektu

  Maximální výše pokuty za nedodržení směrnice je 10 000 000 €, nebo 2 % z celkového celosvětového ročního obratu společnosti. Připravte se včas.